De algemene informatie die op de Alexaa site wordt gepubliceerd is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet specifiek afgestemd op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van de op basis daarvan gemaakte afspraken zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van elke gebruiker.
De informatie kan niet worden gebruikt ter vervanging van persoonlijk medisch advies.

Alexaa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of zorgverlener lijdt als direct of indirect gevolg van het gebruik van de contactgegevens en de door Alexaa verstrekte informatie, diensten en assistentie.
Gebruikers van de Alexaa website dienen op de hoogte te zijn van de volgende disclaimer, informatie over privacy en algemene voorwaarden.
Het gebruik en het bekijken van deze site impliceert de aanvaarding van deze disclaimer en algemene voorwaarden.

Algemeen
In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (Alexaa.nl) bezoekt, een bestelling plaatst, een afspraak maakt, de behandelingsovereenkomst invult of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens:
AlexaA
KVK 69980020
Vestigingsnr. 000038291320
In de Betouwstraaat 25
6511 GB Nijmegen
Telefoonnummer: 0618 972 778
info@Alexaa.nl

Korte privacyverklaring
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden
Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, de uitvoering van de overeenkomst, zodat wij contact kunnen opnemen met het bedrijf waar je werkt, om nieuwsbrieven te versturen en voor klantenonderzoek als je daar toestemming voor gegeven hebt, voor je account op onze website en om reviews te plaatsen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden.

Je hebt ook rechten
Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@Alexaa.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar info@Alexaa.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 0407110382.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken.

Bewaring persoonsgegevens
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.
Privacyverklaring
Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?
Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?
Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):
Jouw toestemming.
De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent.
De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:

Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?
Ja, sommige gegevens vragen wij je verplicht op te geven. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met je aangaan. Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

Aan wie geven wij jouw gegevens door?
Wij gebruiken jouw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
Nee, wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Ontvangen wij jouw gegevens van andere partijen?
Ja, wij ontvangen de hierna aangegeven gegevens van de volgende (soorten) partijen:

Welke gegevens ontvangen wij van andere partijen?
Wij ontvangen de volgende (soort) gegevens:

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

SOORT GEGEVENS
BEWAARTERMIJN
Klantgegevens (NAW gegevens, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummers, reden van de afspraak)
Tot 5 jaar na de laatste afspraak. Indien de wet een andere bewaarplicht voorschrijft, wordt deze gehandhaafd.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens
7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Correspondentie
Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
Cookies ID ´s
Kijk in ons cookiebeleid
Informatie die je op de website invoert om op de website te tonen.
Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.
Informatie die verband houdt met een juridische procedure.
Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Welke rechten heb je?
Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als je vragen of klachten hebt?” Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten. De meeste van jouw gegevens vind je terug in je eigen account. Je kunt daarop inloggen en de gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in jouw account staan, kan je rechtstreeks contact met ons opnemen (zie: “Wat als ik vragen of klachten heb”?). In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als je vragen of klachten hebt?
Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:

AlexaA
KVK 69980020
Vestigingsnr. 000038291320
In de Betouwstraaat 25
6511 GB Nijmegen
Telefoonnummer: 0618 972 778
info@Alexaa.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?
Ja. Deze privacyverklaring is van april 2020. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een email-bericht over te sturen.