Algemeen

Door bezoek aan en gebruik van deze website Alexaa.nl ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen

Informatie en verwijzingen

Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Alexaa uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Alexaa onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Alexaa niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Alexaa wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die Alexaa op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Alexaa.

Wijzigingen

Alle informatie die Alexaa op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Alexaa raadt je aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.